Vedtekter

§ 1. Shenpen Aid (tidl. Shenpen Tibet Aid) er Karma Tashi Ling buddhistsamfunns bistandsforening.

§ 2. Shenpen Aid har som formål å:

  • gi humanitær bistand til fattige mennesker i Himalaya-områdene i India og Nepal med spesiell fokus på helse, utdanning og primære behov
  • samarbeide med lokale organisasjoner i mottakerområdene for å styrke lokalkompetanse og sikre langsiktig oppfølging
  • samle inn midler til bistandsprosjekter og informere om disse

§ 3. Som medlemmer i Shenpen Aid regnes de som på en eller annen måte bidrar til at foreningens målsettinger blir oppfylt og som assosierer seg med foreningen og dennes formål. Medlemmene kan delta på årsmøtet med tale- og forslagsrett.

§ 4. Årsmøtet holdes innen utgangen av april og innkalles skriftlig med minst fjorten dagers varsel.

Årsmøtet:

  • behandler styrets beretning og regnskap
  • velger styret i Shenpen Aid med leder, revisor og valgkomite
  • behandler andre saker som er nevnt i innkallingen§ 5. Shenpen Aids styre består av minst tre medlemmer som velges for 2 år om gangen. Styret velges av årsmøtet. Karma Tashi Ling buddhistsamfunns styre skal ha en fast representant i Shenpens styre, som Karma Tashi Ling buddhistsamfunns styre selv utnevner. Medlemmene må godkjennes som kandidater av Karma Tashi Ling buddhistsamfunns hovedlama.Shenpen Aids styre:
  • har ansvar for foreningens virksomhet og kan ansette daglig leder ellerprosjektleder(e)
  • forvalter midler som blir samlet inn og tildeler midler til bistandsprosjekter i henhold til formålene
  • foreslår budsjett og overordnede planer for Shenpen Aid, og godkjenner samarbeidsavtaler med lokale organisasjoner i de områdene vi støtter
  • kan delegere myndighet til eventuell prosjektleder/daglig leder og til øvrige medlemmer av Shenpen Aid

§ 6. Endringer i vedtektene vedtas med minst 2/3 flertall av årsmøtet eller ved ekstraordinært årsmøte.Etter samme regler behandles spørsmål om eventuell oppløsning av foreningen. I tilfelle oppløsning skal Shenpen Aids netto formue disponeres av styret i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn i henhold til foreningens formål.